An Online Gaming Group

TDO 16.5 - 21.5 8thLegion

Points by TDO Pilot
Pilot Points Won Points Lost
TDO_Adonai 5 1
TDO_Kntajus 4 1
TDO_Yanzing 3 1
TDO_Smurf 2 1
TDO_Brandano 0 1
TDO_Edge 0 1
TDO_WildCat 1.5 2.5
TDO_Woolfy 0 2
TDO_Anvil 0 3
TDO_Mako 1 4
TDO_Ravioli 0 4
Points by 8thLegion Pilot
Pilot Points Won Points Lost
_8thLegion_Grim 5 0
_8thLegion_Nevyn 4 1
_8thLegion_Mark 5 2
_8thLegion_Berg 3 1
_8thLegion_Angel 1 0
_8thLegion_Vader 1 0
_8thLegion_Max 1 1
_8thLegion_Nam 0 1
_8thLegion_Lol 0 2
_8thLegion_Goose 0.5 3.5
_8thLegion_Com 1 5
Match Results
TDO 8thLegion
TDO_Adonai 1418 _8thLegion_Grim
TDO_Adonai 2813 _8thLegion_Goose
TDO_Adonai 1410 _8thLegion_Mark
TDO_Adonai 1512 _8thLegion_Berg
TDO_Adonai 2015 _8thLegion_Com
TDO_Adonai 2312 _8thLegion_Lol
TDO_Anvil 57 _8thLegion_Max
TDO_Anvil 1523 _8thLegion_Mark
TDO_Anvil 816 _8thLegion_Berg
TDO_Brandano 1219 _8thLegion_Mark
TDO_Edge 624 _8thLegion_Grim
TDO_Kntajus 1722 _8thLegion_Nevyn
TDO_Kntajus 1716 _8thLegion_Com
TDO_Kntajus 2012 _8thLegion_Nam
TDO_Kntajus 2118 _8thLegion_Mark
TDO_Kntajus 3115 _8thLegion_Goose
TDO_Mako 1720 _8thLegion_Angel
TDO_Mako 1024 _8thLegion_Berg
TDO_Mako 923 _8thLegion_Nevyn
TDO_Mako 1129 _8thLegion_Grim
TDO_Mako 1817 _8thLegion_Com
TDO_Ravioli 1718 _8thLegion_Vader
TDO_Ravioli 1222 _8thLegion_Nevyn
TDO_Ravioli 1121 _8thLegion_Berg
TDO_Ravioli 1527 _8thLegion_Mark
TDO_Smurf 51 _8thLegion_Com
TDO_Smurf 269 _8thLegion_Max
TDO_Smurf 1821 _8thLegion_Grim
TDO_WildCat 1616 _8thLegion_Goose
TDO_WildCat 1820 _8thLegion_Com
TDO_WildCat 1913 _8thLegion_Com
TDO_WildCat 1418 _8thLegion_Grim
TDO_Woolfy 1030 _8thLegion_Mark
TDO_Woolfy 1017 _8thLegion_Nevyn
TDO_Yanzing 2114 _8thLegion_Nevyn
TDO_Yanzing 2613 _8thLegion_Goose
TDO_Yanzing 1914 _8thLegion_Lol
TDO_Yanzing 1123 _8thLegion_Mark