An Online Gaming Group

TDO 13.5 - 4.5 EuroS

Points by TDO Pilot
Pilot Points Won Points Lost
TDO_Kntajus 3 0
TDO_Adonai 2 0
TDO_LXIX 2 0
TDO_Yanzing 2 0
TDO_WildCat 2 1
TDO_Smurf 1 1
TDO_Ooryl 1.5 1.5
TDO_Blakstar 0 1
Points by EuroS Pilot
Pilot Points Won Points Lost
EuroS_Duke 1 1
EuroS_Whistler 1 1
EuroS_Prince 2 2
EuroS_Lumberjack 0 1
EuroS_Iceman 0.5 1.5
EuroS_Pete 0 2
EuroS_Warthog 0 2
EuroS_cwoman 0 3
Match Results
TDO EuroS
TDO_Adonai 199 EuroS_Duke
TDO_Adonai 3011 EuroS_Warthog
TDO_Blakstar 1119 EuroS_Prince
TDO_Kntajus 2219 EuroS_Whistler
TDO_Kntajus 1915 EuroS_Pete
TDO_Kntajus 2011 EuroS_Prince
TDO_LXIX 103 EuroS_Lumberjack
TDO_LXIX 1513 EuroS_Iceman
TDO_Ooryl 1911 EuroS_Warthog
TDO_Ooryl 1010 EuroS_Iceman
TDO_Ooryl 1617 EuroS_Prince
TDO_Smurf 1113 EuroS_Duke
TDO_Smurf 225 EuroS_cwoman
TDO_WildCat 1019 EuroS_Whistler
TDO_WildCat 1211 EuroS_Prince
TDO_WildCat 40 EuroS_cwoman
TDO_Yanzing 2316 EuroS_Pete
TDO_Yanzing 133 EuroS_cwoman